דן חברה לתחבורה ציבורית בע”מ (להלן: “החברה“) מפעילה את האתרים שכתובתם: https://www.danbr7.co.il, https://www.danbadarom.co.il (להלן: “האתר” ו\או “האתרים“). אנא קראו תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באתר.

 1. תנאי שימוש

 1. גישתך לאתר (כהגדרתה להלן) ו/או שימוש בו מהווים אישור כי קראת תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש“), וכי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין החברה לבינך ואתה מסכים להם.

 2. המונחים “לנו“, “אנו” או “שלנו“, מתייחסים לחברה.

 3. המונח “אתה” מתייחס למשתמש (כהגדרתו מטה). בתנאי שימוש אלה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים, ולהיפך; לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

 4. תנאי השימוש יהיו בתוקף החל ממועד הגישה ו/או השימוש הראשון שלך באתר ו/או בשירותים (כהגדרתם להלן) (המוקדם מבניהם). גישה או שימוש כאמור באתר מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש.

 5. מדיניות הפרטיות לשימוש באתר חלה על השימוש שלך באתר. בעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש שלך באתר או בשירותים אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לאמור בה ולאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם לאמור בה.

 1. הגדרות 

לצורך תנאי השימוש:

 1. אתרים חיצוניים“: פירושם אפליקציות או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.

 2. משתמש“: פירושו כל אדם הניגש לאתר, צופה בתכני האתר, מזין תכנים לאתר ו/או משתמש באתר ו/או בשירותים.

 3. שירותים“: פירושם השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות האפשרות לגשת לאתרים חיצוניים, לפנות לפניות הציבור ,לצפות בתוכן האתר ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של האתר.

 4. תוכן“: פירושו כל הנתונים ו/או התכנים המוצגים באתר, לרבות (אך לא רק), טקסט, מסמכים, תצלומים או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או תכנים.

 

 1. השימוש באתר ובשירותים

 1. הנך מאשר ומסכים בזאת כי כל גישה לאתר, או שימוש בו, הם באחריותך הבלעדית וכי השלכות גישה או שימוש כאמור יחולו עליך בלבד.

 2. אתה מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה.

 3. אנו עשויים ורשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם, לך או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 4. אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, תנאי השימוש יבוטלו (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול תנאי השימוש) ויחולו תנאי סעיף ‏12.

 1. התוכן

 1. אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר הם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואינו מטיל כל אחריות או חבות על החברה.

 2. אתה מאשר ומסכים כי החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי החברה אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, לרבות שינויים במועדי ו/או מסלולי הנסיעה, אי ביצוע נסיעות, אי עמידה בלוחות זמנים, ביטול קווי שירות ו/או העתקתם ו/או כל היבט אחר של התוכן.

 3. מבלי לגרוע מהאמור, האתר כולל קישוריות לאתר חיצוני המופעל על-ידי צד שלישי אשר כולל מידע על זמני נסיעות של אוטובוסים, ושירותים המסופקים על ידי דן לרבות חברות בנות ו/או צדדים שלישיים, זמן יציאה ו/או הגעה ליעד, משך הנסיעה וכיוצ”ב (“מידע על נסיעות“). מידע זה, נכונותו ומידת הדיוק שלו הינם באחריות הבלעדית של הצד-השלישי שמפעיל את האתר החיצוני. ככל שמוצג באתר החברה (ולא בשירות צד ג’ כאמור) מידע על נסיעות, יובהר כי מידע זה מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת דן הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה, אירועים מיוחדים, חסימות כבישים וכיוצ”ב. דן לא תהיה אחראית בשום אופן למידע על נסיעות, בין אם מוצג באתר, ובין אם מוצג באתר צד ג’.

 4. אתה מבין ומסכים כי בעת השימוש באתר, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק ו/או שגוי ואתה מוותר על כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

 1. בעלות וקניין רוחני

 1. מוענק לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לצפייה ושימוש באתר, בתוכן ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת השירותים או שימוש בהם, כפי שהם מסופקים באתר, באופן המותר על פי תנאי השימוש בלבד.

 2. הנך מאשר בזאת כי האתר מהווה יצירה מקורית של החברה, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר, לרבות, אך לא רק, המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באתר, ההוראות, הפרטים, התכנים והטכנולוגיה הכלולים באתר ו/או אשר עליהם היא מבוססת, וכל זכויות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לאתר – יהיו רכושה הבלעדי של החברה ויישארו כאלה.

 3. האתר והשירותים כוללים סודות מסחריים שהינם בבעלותה של החברה, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.

 4. כל זכויות היוצרים באתר ו/או בקשר עמו מצויים בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של צד שלישי שהעניק לחברה רישיון שימוש כדין, ואלו שומרים את כל זכויותיהם בעניין זה.

 5. אינך מקבל כל זכות ו/או רישיון בקשר עם האתר, התוכן ו/או השירותים, למעט הזכות לעשות שימוש באתר ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתנאי שימוש אלה.

 6. סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הינם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד (download), להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן, למעט כפי שמתירים תנאי השימוש במפורש.

 7. השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים, באופן שאינו מותר במפורש על פי תנאי השימוש, אסור בהחלט, מפר את הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) של החברה ו/או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

 8. אתה מסכים כי סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגואים ומאפייני מותג אחרים של החברה בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר והשירותים, הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של החברה. שום דבר בתנאי השימוש לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.

 9. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי השימוש.

 1. אתרים חיצוניים 

 1. האתר עשוי לאפשר גישה לאתרים חיצוניים. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שבשימוש באתרים חיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני ו/או בלתי הולם.

 2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים ביחס לגישה ו/או שימוש כאמור באתרים חיצוניים. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל מדיניות הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאתר שלנו.

 3. על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לבחינה או להערכה של התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות ו/או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.

 4. איננו תומכים בפרסום, במוצרים ו/או בשירותים הנמצאים או זמינים באתרים חיצוניים ואיננו חבים ולא נהיה חבים בכל אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מהסתמכות כלשהי על כל פרסום, מוצר ו/או שירות הנמצאים או זמינים באתרים חיצונים.

 5. אתרים חיצוניים שניתן לגשת אליהם מהאתר אינם בהכרח זמינים בכל השפות או בכל הארצות. אנו לא נותנים כל מצג או התחייבות כי אתרים חיצוניים אלה מתאימים או זמינים לשימוש במיקום מסוים. ככל שבחרת לגשת לאתרים חיצוניים אלה, אתה עושה זאת ביוזמתך והנך אחראי לעמידה בכל החוקים החלים על גישה זו, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים החלים על גישה זו.

 6. ניתן לרכוש כרטיסי נסיעה באמצעות אתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי גורמים מסחריים ואחרים, ואינם מופעלים על ידי החברה. החברה אינה אחראית למידע באתרים אלו או לתנאי הרכישה של כרטיסי נסיעה בהם, אף אם קישוריות המובילות לאתרים אלו מופיעות באתר זה.

 1. בעיות באתר

 1. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה תואם לכל חומרה או תוכנה שבהם תשתמש, או שהאתר יפעל ללא הפרעות או שגיאות.

 2. אתה מאשר ומסכים כי החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל הפרעה, שגיאה, תקלה, עיכוב או כל בעיה אחרת שעשויה להיגרם בפעילות באתר ו/או השירותים, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי החברה אינה אחראית לבחינה או להערכת האיכות, האמינות, וטיב הפעילות של האתר ו/או השירותים.

 1. הגבלות על השימוש באתר ובשירותים

 1. אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים אם:

 1. חוקי מדינת ישראל ו/או דין אחר אשר חל עליך ו/או על השימוש שלך באתר אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן;

 2. שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.

 1. אינך רשאי לבצע אף פעולה מהפעולות הבאות:

 1. להשתמש באתר או בשירותים באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש או בניגוד לכל דין;

 2. לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של תנאי השימוש;

 3. לבצע שימוש מסחרי באתר ו/או באמצעותו;

 4. להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לקצור מידע, לשלוף מידע מהאתר באמצעות זחלן (crawler) או כל טכנולוגיה דומה אחרת, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האתר ו/או כל חלק ממנו (לרבות אך לא רק התוכן), לכל מטרה שהיא;

 5. להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של החברה הכלולים באתר;

 6. להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;

 7. להשתמש באתר כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה ו/או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תכניות אחרות שנועדו לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;

 8. לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס ו/או לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או של השירותים;

 9. להשתמש באתר כדי לאסוף ו/או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים ללא הסכמתם;

 10. לקשר לתכנים מהאתר שאינם מסך הבית של האתר או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך רשאי לקשר לתכנים מהאתר ובלבד ש: (א) הקישור יהא למסך הבית של האתר; (ב) האתר שממנו אתה מספק את הקישורים לאתר לא עוסק בפעילויות בלתי חוקיות או פורנוגרפיות, או המעודדות גזענות או אפליה פסולה; ו-(ג) הנך מתחייב להפסיק לספק קישורים לאתר באופן מידי עם בקשתנו.

 1. כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באתר ו/או בשירותים בניגוד לתנאי השימוש מהווים הפרה של זכויותינו. ככל שתפר את תנאי השימוש, אתה תהיה חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים, והחברה לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפרה כאמור או תוצאותיה.

 2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של תנאי השימוש ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות (אך לא רק), לדווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן לחשוף כל פרט הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור אליך.

 1. פרטיות, אבטחת מידע

 1. השימוש שלנו במידע אישי שתמסור לנו באמצעות האתר או תכנים אחרים שנאספים על ידנו בקשר עם השימוש באתר, כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, אותה ניתן למצוא בכתובת /privacy-policy/ . אנא קרא אותה בעיון.

 2. על המשתמש חלה האחריות לנקוט בכל האמצעים על מנת להגן על החומרה ו/או התוכנה ו/או המידע המצוי במכשיר ממנו נעשית הגישה לאתר, בעת השימוש והחיבור לאתר. בדומה לאתרי אינטרנט אחרים, האתר אינו מוגן באופן מלא מתקיפות וחדירות, והשימוש בו, ומסירת מידע באמצעותו, מטבע הדברים כרוכים בסיכונים כאמור. בעצם השימוש באתר המשתמש מסיר מהחברה אחריות לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש מעצם הגישה ו/או השימוש באתר.

 1. הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם עדכונים והצעות בדבר שירותים ומוצרים של החברה. במסירת פרטיך לחברה או ברכישת מוצרים או שירותים ממנה, אתה מסכים לקבלת הודעות שירות והודעות פרסומיות מהחברה בדואר אלקטרוני, מסרונים ובכל מדיה אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת הפרסומים. לפרטים ומידע נוסף, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף 15 להלן.

 1. אחריות

 1. החברה אינה נושאת באחריות ללוחות הזמנים ו/או לכל הקדמה ו/או עיכוב ו/או אי ביצוע ו/או שינוי במסלולי הנסיעה וכן לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב כך.

 2. במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר והשירותים מסופקים “כמו שהם” (“as-is”) ו-“כפי שהם זמינים” (“as available”), ללא אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא. החברה נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות בה, ספקיה והחברות הקשורות אליה לא יישאו בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האתר ו/או השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות בה, ספקיה או החברות הקשורות אליה לא יישאו בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא בקשר עם כל התחייבות ו/או מצג בקשר לאתר ו/או השירותים, טיבם ו/או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע ו/או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות תוכן, מידע ו/או נתונים המצויים באתר, זמינות, שימושיות, אבטחה, מהימנות ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי ו/או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.

 3. בנוסף על האמור לעיל, החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר ו/או השירותים תהא רציפה ו/או ללא תקלות, שפגמים באתר ו/או בשירותים יתוקנו, שהאתר ו/או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה ו/או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל הפרעה, שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו או מגורמים אחרים.

 4. אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באתר ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הוא באחריותך הבלעדית.

 5. אתה אחראי וחב באופן בלעדי, ולחברה אין כל אחריות ו/או חבות כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ועל ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן ו/או נזק שיגרמו לחברה).

 6. עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האתר או אחרת, לא תיצור אחריות ו/או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתנאי השימוש.

 7. במידה המרבית המותרת על פי הדין, בשום מקרה לא יהיו החברה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות בה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים, ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן ו/או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין או בעקיפין (I) מהגישה ו/או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האתר, התוכן ו/או השירותים; (II) תקלות, שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באתר; (III) כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהגישה ו/או השימוש בהם, גם אם החברה צפתה ו/או אם היה עליה לצפות את הנזק, ו/או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים) נגדך.

 8. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה לא יהיו החברה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות בה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק בקשר עם האתר, התוכן ו/או השירותים בסכום העולה על חמישים שקלים חדשים (50 ש”ח). 

 9. המשתמש אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השירותים, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה ו/או תביעה עקב כך.

 1. שיפוי

אתה תשפה את החברה ואת כל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו”ד), בקשר עם כל דרישה, טענה ו/או תביעה של כל משתמש ו/או צד שלישי אחר כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים), כנגד החברה, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באתר ו/או מכל הפרה של תנאי השימוש על ידך.

 1. סיום ההתקשרות

 1. תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיבוטלו על ידי החברה מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

 2. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לבטל את תנאי השימוש אלה כאמור בסעיף ‏12.1 לעיל, החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בתנאי השימוש הללו אם לא תעמוד באחת או יותר מהוראות תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לשיפוי בגין נזקיה וכל זכות או סעד אחרים.

 3. עם ביטול תנאי השימוש, מכל סיבה שהיא, לא תהיה רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

 4. במקרה של ביטול תנאי השימוש מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול עליך הוראות אשר מטבען ממשיכות לחול לאחר ביטול, לרבות, אך לא רק, הוראות סעיפים ‏5, ‏‏11, ‏12, ‏13, ‏14 ו-‏16.

 1. חוק וסמכות שיפוט

 1. על תנאי השימוש, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד.

 2. בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים ו/או הקשורים לתנאי השימוש הם בתי המשפט בתל אביב-יפו, לבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה אחרת, אם יש בכך צורך על מנת לאכוף באופן אפקטיבי את זכויות החברה לפי תנאי שימוש אלה.

 1. כתובת והודעות

כל שאלה, או פנייה אחרת לחברה בנוגע לשירותים יש להפנות אלינו לכתובת הבאה: דן בדרום pniot@danbadarom.co.il ו\או דן באר שבע pniot@danbr7.co.il

 

 1. שונות

 1. כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הן לצורך הנוחות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש תנאי השימוש. בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר קובע אחרת או נאמר במפורש אחרת: המילים “כולל” ו”לרבות” לא יפורשו בהגבלה.

 2. כלל ההסכמות. תנאי השימוש כוללים את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של תנאי השימוש.

 3. שינויים בתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד החברה או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות תנאי השימוש. נפרסם הודעה באתר על שינויים מהותיים בתנאי השימוש ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מידי עם פרסומו באתר. השימוש המתמשך שלך בשירותים יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.

 4. הפרדה. אם ייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש היא בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תקפות או חוסר אכיפות, ויתר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפם.

 5. ויתור. ויתור על זכות כלשהי לפי תנאי השימוש מצד החברה לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של החברה. ויתור מצד החברה על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כוויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מתנאי השימוש.

 6. המחאה. אינך רשאי להמחות או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך ו/או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש, וכל המחאה או העברה תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל תנאי השימוש אלה, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי דין, או בדרך אחרת. תנאי השימוש יחייבו ויפעלו לטובת הצדדים לתנאי השימוש והנמחים המותרים שלהם.

 7. חוזה לטובת צד שלישי. תנאי השימוש אינם יוצרים כל התחייבות של צד כלשהו כלפי צדדים שלישיים כלשהם, ​​ולא ייחשבו כמעניקים או כיוצרים זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

* * *

עודכן לאחרונה: במאי 2024.

דילוג לתוכן