דן בדרום ו\או דן באר שבע חברות לתחבורה ציבורית (להלן: “דן” או “אנו” או “החברה“) רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר דן (להלן: “האתר“) והנוסעים בשירותי התחבורה של דן בדרום ודן באר שבע. מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר אינטרנט זה וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר. בנוסף, מסמך זה מתייחס לאופן שבו דן משתמשת במידע אישי שנאסף מנוסעים בשירותי התחבורה שלה. 

המידע האישי (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של דן והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. יחד עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת המידע כאמור לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים, כולם או חלקם. בעצם המשך שימושך באתר הנך מביע את הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן.

כאמור בתנאי השימוש באתר ] (“תנאי השימוש“), השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה. למונחים אשר אינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש. 

 1. סוגי המידע שהחברה אוספת וכיצד מתבצע איסוף המידע מידע מזהה אישית (“מידע אישי“) שתמסור לנו או שייאסף על-ידנו יישמר במאגרי המידע של החברה. המידע האישי אודותיך יישמר למשך הזמן הדרוש על-מנת לממש את מטרות השימוש במידע כמתואר להלן או בהתאם להוראות הדין החל הרלוונטי. 

מידע הנמסר על-ידך

 • בעת התקשרות עם החברה (בין אם טלפונית, בדוא”ל, דרך טופס יצירת הקשר באתר או בכל דרך אחרת), ייתכן ויתקבלו אצל החברה פרטי מידע שיש בהם כדי לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, תכתובות דוא”ל וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה. 

 • באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות טופס פניות הציבור, ואנו נאסוף את הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בהתאם לאופי הפניה וזאת לרבות: שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, פרטי הדוא”ל ,מספר כרטיס רב קו ותוכן הפניה.  כמו כן, באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לאבדה באוטובוס, ואנו נאסוף את שמך, מספר הטלפון שלך, תאריך ושעת האבדה ומידע נוסף שתשתף איתנו בהקשר זה. לצורך מתן שירותים וסיוע בפניות ושאלות מטעם משתמש האתר ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף. 

 • אתה מאשר בזאת כי פרטי המידע שמסרת מלאים, נכונים ומדויקים. 

מידע שנאסף באופן אוטומטי 

 • אנו מבצעים איסוף אוטומטי של מידע אישי ומידע סטטיסטי (מידע שאינו אישי) לעניין השימוש באתר החברה או במסגרת מתן שירות במוקד שירות הלקוחות של דן, בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו. 

 • בעת שימושך באתר, אנו רשאים לאסוף מידע  לעניין השימוש שתעשה בשירותים המוצעים באתר וגלישתך ברשת. המידע עשוי לכלול, בין השאר, פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הצעות ושירותים שבהם התעניינת, ועוד. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה, בין היתר, באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע הנאסף משמש את החברה לניתוח, בקרה,  ושיפור האתר ושירותי החברה.

 • אנחנו עשויים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר. 

 • אנו אוספים מידע על אמצעי התשלום שבאמצעותו שילמת באוטובוס, על התחנה שבה עלית לאוטובוס ועל מועד הנסיעה, לצורך ביקורת על תשלומים, גביה, בדיקות ומחקרים בקשר עם שירותי התחבורה של דן, העברת דיווחים למשרד התחבורה בהתאם להסכמים עם המשרד, נהליו והנחיותיו, והמטרות המפורטות בסעיף 2 להלן. במסגרת זו, אנו שומרים מידע כדלקמן:

 • תשלום באמצעות רב קו – אנו אוספים ושומרים את מספר הרב-קו.

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי – אנו שומרים את 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי.

שימוש במצלמות אבטחה ומעקב 

 • אנו עושים שימוש במצלמות אבטחה ומעקב באוטובוסים שמפעילה החברה (לרבות מצלמות המותקנות באוטובוס עצמו ומצלמות גוף על פקחים) ובמתחמים של דן (חניונים, משרדים וכו’) למטרות אבטחה ובטחון, בקרת תנועה, בטיחות, שמירה על הסדר הציבורי, מניעת פגיעה ברכוש, הגברת תחושת הביטחון של הנוסעים, מניעת התחמקות מתשלום וניהול תקין ועל פי הוראת כל דין או רשות מוסמכת. צילומים של פנים האוטובוס וחלקים מסביבתו מבוצעים לכל אורך שעות פעילות האוטובוס. הצילומים נשמרים ככלל, למשך תקופה שאינה עולה על חודש ימים, אלא אם נדרשת שמירה לפרק זמן ארוך יותר לצורך מימוש המטרות המנויות בסעיף 2 להלן ו/או בהתאם לדרישה או צו של רשות מוסמכת או של בית משפט.

 • מערכת הצילום לא עושה שימוש בהקלטות קול.

 • הגישה לצילומים מוגבלת למספר מוגבל של בעלי תפקיד בחברה, שהגישה לצילומים נחוצה לביצוע תפקידם. 

 1. מטרות האיסוף והשימוש במידע 

אנו נאסוף ונשתמש במידע האישי במקרים שלהלן ולמטרות הבאות: 

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

 • לטיפול בפניות שתעביר אלינו באמצעות האתר או בדרך אחרת;

 • יצירת קשר ומסירת הודעות, לרבות באמצעות דוא”ל וכדומה, ובכלל זה דיוור ישיר;

 • לצורך הספקת וניהול שירותי האתר, פתרון בעיות טכניות, הגנה ושיפור השירותים המוצעים באתר, תפעול נאות של האתר וכן למטרות יצירת קשר;

 • לצורך שירות וסקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר;

 • זיהויך, אימות זהותך ומילוי אחר דרישות חוקיות ורגולטוריות החלות עלינו;

 • למטרות אשר נתת את הסכמתך לעיבוד המידע בקשר עמן;

 • על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת;

 • לצורך ניהול הליכים משפטיים שדן צד להם או היערכות להליכים כאמור;

 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר.

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו רשאים להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 1. לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים לך בהתאם לתנאי השימוש (למשל, אחסון מידע אצל ספקי שירות ענן, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים);

 2. ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם; 

 3. אם נארגן את פעילותנו (כולה או חלקה) במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו’, אנו עשויים להעביר את המידע האישי לגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר הפעילות (כולה או חלקה) ובלבד שאותו הגוף יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; 

 4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;

 5. בהסכמת ובאישור המשתמש;

 6. לרשות מוסמכת, במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

 7. בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי. 

המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. 

 1. אתרים חיצוניים

האתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים. לחיצה על קישור כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע אישי שלך על-ידי צד שלישי. אין לנו כל שליטה על האתרים החיצוניים ואנו לא נישא באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. אנו ממליצים כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם. 

 1. אבטחת המידע

אנו נעזרים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתנו מפני ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם או מסיכוני סייבר אחרים. 

 1. Cookies 

 • קבצי cookies הם קבצים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי cookies עשויים להקל עליך את הניווט באתר, לאפשר תהליך התחברות מהיר יותר ומעקב אחר פעולותיך באתר.

 • החברה משתמשת בקבצי cookies וטכנולוגיות מעקב דומות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולשיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר. כחלק מהמידע המסופק לנו, הקבצים עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים.

 • חלק מה-cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies מכילות מידע מגוון כגון: דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מאפשרות, בין היתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies יכולות לשמש את החברה גם כדי לחסוך את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש בחלקים מסוימים מהאתר.

 • אם אינך מעוניין לקבל cookies, תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, ניתן למחוק את ה-cookies במחשבך בכל עת. עם זאת, המחיקה תוביל לכך שהאתר לא יהיה מותאם להעדפותיך ומחיקת או נטרול ה-cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך.

 1. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.  

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.

 1. מימוש זכויותייך 

לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות פרטי יצירת הקשר מטה:

 1. באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של דן, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה לכך בכתב או באמצעות אפוטרופוס שמונה לך, בכפוף להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “תקנות העיון“).  דן תשיב על בקשתך תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון. 

 2. בפנייתך עליך לפרט את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות העיון, ובכלל זה שמך הפרטי, מס’ תעודת הזהות, שם האב, מען (כולל מיקוד), הנימוקים לבקשת העיון וסוג המידע בו מבוקש לעיין.

 1. ככל שמצאת כי המידע המוחזק אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. דן תשיב על בקשתך תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.

 2. יצירת קשר

בכל שאלה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא”ל

דן בדרום pniot@danbadarom.co.il ו\או דן באר שבע pniot@danbr7.co.il

כדי שנוכל לטפל בפנייתך באופן מיטבי, נבקש לציין בפניה את שמך המלא ואת הפרטים ליצירת קשר עמך (שם, כתובת דוא”ל וטלפון). 

מדיניות זו עודכנה לאחרונה במאי 2024.

דילוג לתוכן