Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

כרטיס חופשי תקופתי לסטודנט

  • מהיום מגיעים ללימודים, לעבודה, לבילויים והביתה עם מנוי סטודנטיאלי חופשי שנתי בהנחה של  50% ממחיר נסיעה רגיל! את הכרטיס יכולים לרכוש כל הסטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים והמוסדות הסיעודיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.

  • כרטיס חופשי תקופתי לסטודנט מאפשר לנסוע חופשי וללא תשלום בישובים הנכללים בכרטיס וביניהם. בנוסף לנסיעה החופשית זכאי בעל הכרטיס להנחה בגובה של 50% ברכישת כל סוגי הכרטיסים, למעט כרטיסי חופשי חודשי,שבועי או יומי. את ההנחות ניתן לממש רק בהצגת כרטיס רב-קו אישי בפרופיל סטודנט מורחב.

  • סטודנט שלא רכש חוזה תקופתי לסטודנט וברשותו כרטיס רב-קו אישי בפרופיל סטודנט זכאי להנחה של 33% ברכישת ערך צבור בלבד. ניתן לממש את ההנחות רק בהצגת כרטיס רב-קו אישי בפרופיל סטודנט רגיל.

הודעה לציבור הסטודנטים

ניתן להגיע לעמדות השרות לעדכון הפרופיל ולהטענת מנוי סטודנטיאלי לסמסטר ב' / שנתי לשנת תשע"ז בכל תחנות השירות החל מ- 12.02.2017
תוקף  מנוי לסמסטר ב': 22/02/2017-31/07/2017
תוקף מנוי שנתי: 15/10/2016-15/10/2017 


סטודנטים אשר ברשותם כל המסמכים המפורטים מטה יוכלו להגיע לעמדות השירות וההנפקה.


הנחות לסטודנט/ית שרכש/ה כרטיס סטודנט סמסטריאלי או שנתיהנחות לסטודנט/ית שלא שרכש/ה כרטיס סטודנט סמסטריאלי או שנתי
כרטיס בודד - מקבל  50% הנחה  כרטיס בודד - אין הנחה  
ערך צבור - מקבל  50% הנחה ערך צבור - מקבל 33% הנחה
חופשי חודשי - אין הנחה חופשי חודשי - אין הנחה 
חופשי שבועי - אין הנחה חופשי שבועי - אין הנחה
חופשי יומי - אין הנחה   חופשי יומי - אין הנחה  

אופן ההזדהות של ציבור הסטודנטים לעניין הנפקות כרטיס "רב קו" ושינויי פרופיל יהא כדלקמן:

א. סטודנטים חדשים שנה א' - יציגו תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ז + אישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ז.

ב. סטודנטים שנה ב' ומעלה - יציגו תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ז או לשנת הלימודים התשע"ו + אישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ז ובתנאי שהתעודה תהא מאותו מוסד שבו למדו בשנה א'.


מי זכאי להנפיק כרטיס חופשי תקופתי?

כל סטודנט הרשום במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)  ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.


שנת הלימודים תשע"ז 

להטענת כרטיס חופשי סטודנטיאלי בכרטיס רב-קו אישי עליכם להגיע לאחת מעמדות ההנפקה של כרטיסי הרב קו ולהצטייד באישורים הבאים:  

סטודנטים חדשים (שנה א') יציגו תעודה מזהה (תעודת זהות/ דרכון / רשיון נהיגה ישראלי), תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ז ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ז.

סטודנטים שנה ב' ומעלה יציגו תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון / רשיון נהיגה ישראלי), תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ז או לשנת הלימודים התשע"ו ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ז.


עדכון פרופיל

ניתן לעדכן את הפרופיל, בכרטיס רב קו רגיל לפרופיל סטודנט,
פרופיל סטודנט מיוחד יבוצע רק בהטענה של חוזה סמסטריאלי / שנתי.
שינוי לפרופיל סטודנט רגיל(33% הנחה) יבוצע רק בהצגת תעודת סטודנט בתוקף+אישור לימודים בתוקף.
לאחר שינוי הפרופיל, ניתן להטעין את החוזה בתחנות ההנפקה או באוטובוס על ידי הנהג.


מחירי הכרטיסים לשנת הלימודים תשע"ז

למעבר לטבלת התעריפים לשנת הלימודים תשע"ז לחץ כאן


לתשומת לבכם

לא ניתן, לבצע החלפות, החזרות (גם של חוזים קודמים).
לא תינתן האפשרות לשדרוג הכרטיס לאחר סמסטר א' לשנתי.
שינוי הפרופיל יכול להיעשות רק בחברה בה הונפק הכרטיס.