Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

כרטיסים והנחות

חוזי הנסיעה, סוגי כרטיסים והנחות

להלן טבלה הממחישה את רשימת ההנחות הנהוגות על פי חוק בתחבורה הציבורית:

פרופיל נוסעסוג ההנחה
אזרח ותיק על פי חוק זכאי להנחה של 50% על כל אמצעי הכרטוס בתחבורה הציבורית.
בני נוער זכאים להנחה של 50%, בכפוף לתנאי הזכאות של המחוקק.
נכה / זכאי הביטוח הלאומי בכפוף לתנאי זכאות של המחוקק, זכאים להנחה של 33%.
סטודנטים זכאים להנחה של 33%. בעלי מנוי סמסטריאלי או שנתי זכאים להנחה של 50%.
עיוורים  זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה בכל קודי המחיר ובכל קווי האוטובוס והרכבת.
מלווה לעיוור זכאי להנחה בשיעור של 50% בכרטיס בודד, בכל קודי המחיר ובכל קווי האוטובוס והרכבת.
מתנדבי שנת שירות, חניכי מכינות קדם צבאיות וחיילי של"ת זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה, למעט בקווים לאילת וממנה.
 • להנפקת כרטיס רב קו בעמדות השירות יש להגיע לעמדה עם תעודה המעידה על מעמדך או אישור משרד הביטחון ומשרד התחבורה ותעודה מזהה.
 • בני ובנות שרות לאומי, של"ת וקד"צ פטורים מתשלום דמי נסיעה באמצעות כרטיס רב קו הטעון בפרופיל וחוזה נסיעה מתאים.

בכל מקרה אין כפל הנחות או זכויות. לחצו כאן כדי לראות מהם המסמכים הנדרשים לקבלת ההנחה הרלוונטית לכם.

חוזי הנסיעה שיונהגו בדן בדרום

בשימוש בכרטיס נייר

 • כרטיס בודד רגיל ללא מעברים

בשימוש ברב-קו אנונימי

 • כרטיס בודד רגיל
 • חוזה ערך צבור

בשימוש ברב-קו חצי אנונימי

 • כרטיס בודד רגיל
 • חוזה ערך צבור
 • חופשי חודשי

בשימוש ברב-קו אישי

 • כרטיס בודד רגיל
 • חוזה ערך צבור
 • חופשי חודשי

רק בשימוש ברב קו זכאי הנוסע למעבר במשך 90 דקות. זכות אזור מעבר מאפשרת מעבר בתוך ובין מפעילים שונים באזור קוד המחיר של הכרטיס למשך 90 דקות מביצוע התיקוף הראשון של אותה נסיעה. 

החל מיום שישי ה- 1/1/2016 מונהג מבנה תעריפים חדש במסגרת רפורמת התעריפים, שעיקרה ביטול תעריפי הנסיעה שהיו נהוגים עד היום לטובת חלוקה של 3 רמות מחיר עיקריות עם אפשרות מעבר בין כל אזור באמצעות "כרטיס חכם"(כרטיס "הרב-קו").

לחצו כאן לפירוט השינויים בתעריפים.